Algemene voorwaarden

Opgesteld te Hilvarenbeek, datum 3-10-2019.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen mORe of me en de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten betreffende deelname of opdracht tot het houden van interim werkzaamheden, training of advisering in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen mORe of me en de opdrachtgever komt tot stand door de door mORe of me en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door mORe of me aan de opdrachtgever van diens per email verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3: Annulering

3.1 Op alle overeenkomsten tussen mORe of me en de opdrachtgever zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot vier weken voor datum bijeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren. Er zal 50% van de factuurwaarde in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de bijeenkomst is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

3.2 mORe of me heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan mORe of me betaalde bedrag.

3.3 Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, mORe of me annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder een ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.

Artikel 4: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. In geval de opdrachtgever na aanvang van de training deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, dan heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.

Deze bepaling laat onverlet het recht van mORe of me op grond van artikel 3.2.

Artikel 5: Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 6: Klachten/Bezwaren

Klachten over geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de geleverde dienst schriftelijk te worden voorgelegd aan mORe of me. Bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan mORe of me. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Na ontvangst van de klacht zal mORe of me aanbieden om het gesprek met de opdrachtgever aan te gaan, ter nadere verkenning, toelichting, verheldering en wellicht en zo mogelijk een directe en passende oplossing te kunnen bieden aan de opdrachtgever.

Artikel 7: Privacy

In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens plaats. De opdrachtgever en mORe of me zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van mORe of me die mORe of me op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door mORe of me aan hem verstrekte gegevens.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan mORe of me alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

De opdrachtgever vrijwaart mORe of me tegen elke aanspraak van medewerkers van de opdrachtgever of overige derden jegens mORe of me in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door mORe of me gemaakte kosten.

Artikel 8: Prijzen

8.1 De door mORe of me gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt mORe of me niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

8.2 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

8.3 De door mORe of me gehanteerde prijzen zijn exclusief reis-, verblijf- en arrangementskosten van de deelnemers en de reistijd van de trainer op basis van het uurtarief. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

8.4 Alle reis-, overnachtings- en verblijfskosten die de trainer van mORe of me moet maken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.

8.5 Alle genoemde bedragen voor de dienstverlening zijn exclusief BTW.

Artikel 9: Betaling

9.1 mORe of me brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het in rekening gestelde bedrag uiterlijk 14 werkdagen na factuurdatum te voldoen op de door mORe of me aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: de betalingstermijn is overschreden; opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

9.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

9.4 Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het mORe of me vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen dan ten laste van de opdrachtgever. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor incassokosten verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 120,-. Wanneer de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan 15% van het verschuldigde bedrag, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1 mORe of me heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien de opdrachtgever in gebreke is van haar betalingsverplichting jegens mORe of me, is mORe of me gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 9. mORe of me aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.  

10.2 Indien mORe of me door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op de door mORe of me uitgegeven brochures, trainingsmateriaal, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van mORe of me, berust uitsluitend bij MORe of me. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mORe of me zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd..

11.2 Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van mORe of me, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van mORe of me is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 4.000,-.

12.2 mORe of me is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 mORe of me zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen mORe of me en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van mORe of me.